Et brandsyn er med til at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig unødigt eller fører til skader på mennesker, ejendom eller naturen.

Skulle der alligevel opstå en brand, kan et brandsyn også have været med til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Det ser vi efter under et brandsyn

Forud for opførelsen af en bygning giver Kommunen en byggetilladelse. Byggetilladelsen indeholder en række vilkår, som bygningen skal efterleve. Ved et brandsyn ser vi efter, at vilkårene for brandsikkerheden overholdes. Eksempelvis om der er blevet bygget om, uden tilladelse. 

I bygninger hvor mange mennesker samles, kontrollerer vi også, at den daglige drift ikke er en hindring for brandsikkerheden. Eksempelvis ved at flugtvejene spærres, så de ikke kan benyttes. 

Det er bygningens ejer og en eventuel driftsansvarlig, som har ansvaret for at kravene overholdes, og at bygningen regelmæssigt får et brandsyn af os. Er du i tvivl om din bygning skal have et brandsyn, er du altid velkommen til at kontakte Helsingør Kommunes Beredskab på beredskab@helsingor.dk eller 4928 1717

Under et brandsyn har vi mulighed for at afgive et påbud, eksempelvis om at rydde flugtvejene. Er der væsentlige problemer, kan vi nedlægge forbud mod at bruge stedet.

Her kommer vi på brandsyn

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn. Følgende er omfattet af disse regler: 

 • Fredede bygninger
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
 • Butikker til flere end 150 personer
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.

Regler for brandsyn finder du her.

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn.

Følgende er omfattet af disse regler:

 • Fredede bygninger
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
 • Butikker til flere end 150 personer
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.
  Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger.
  Det fremgår af beredskabsloven § 34, stk. 2, eller § 35, stk. 3
 • Særlige lagerbygninger (omfatter lagre, som, hvis de var etableret før 1. juli 2016, ville have være omfattet af TF-visse/TF-højlagre, men i dag alene reguleres af byggelovgivningen (bygningsreglementet))
 • Forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder, der er omfattet af driftsmæssige krav i bygningsreglementet

Brandmyndighederne kan foretage brandsyn i private boliger, fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker og andre lokaliteter, der ikke er offentligt tilgængelige. Det fremgår af den såkaldte retssikkerhedslov.

Personen, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation.

I nogle bygninger eller lokaler skal der foretages særlige driftsmæssige foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal sørge for, at brandsikkerheden er i orden, når bygningen eller lokalerne anvendes.

Bygninger eller lokaler kan være omfattet af krav om at have udført driftsmæssige foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte:

 • Instruktion af personale
 • Ordensregler
 • Flugtveje og belysning af flugtveje
 • Brandslukningsmateriel
 • Branddøre
 • Varslingsanlæg
 • El-sikkerhedsattest

Uanset hvornår bygningen eller lokalerne tages i brug, gælder reglerne om de driftsmæssige foranstaltninger.

Ansvar

Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Reglerne skal betragtes som et supplement til kravene i byggetilladelsen.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet reglerne om driftsmæssige forskrifter. Disse indeholder bl.a. regler om instruktion af personale, ordensregler, flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre, flugtvejsbelysning, varslingsanlæg og el-sikkerhedsattest. Forskrifterne er optaget som et bilag til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 om driftsmæssige forskrifter

Forskrifterne gælder, uanset etableringstidspunktet. Bekendtgørelsen er udstedt efter bemyndigelse, jf. § 3 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

Vejledninger

Nedenstående vejledning er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og beskriver en række forhold, der kan være relevante ved driften af forsamlingslokaler.

Nedenstående vejledning giver et overblik over, hvilke regler der finder anvendelse på midlertidige konstruktioner. Vejledningen tager især sigte på midlertidige flydende konstruktioner.

Erhvervs- og byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet vejledningen.

Meddelelser

Beredskabsstyrelsen har udsendt meddelelse nr. 3 af 16. juli 2009 vedrørende driftsmæssige forskrifter i forbindelse med flydende konstruktioner.