Midlertidig overnatning

Meddelelse om midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde meddeles til beredskabet senest 2 uger inden første overnatning finder sted.

Reglerne om midlertidig overnatning er beskrevet i bygningsreglementet (BR18) kapitel 5 og 1, og tilhørende bilag 13.

Kap. 5, § 6 g
Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår. Den midlertidige overnatning skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.

Stk. 2. Ved midlertidig overnatning i højst 7 døgn, i byggeri eller bygningsafsnit, der kan henføres til anvendelseskategori 2, 3 og 6, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Stk. 3. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 2, kan finde sted, når en af følgende punkter er opfyldt:

1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og meddelelse om den midlertidig overnatning er modtaget af kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.

2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Bilag 13, pkt. 1.1.6
Ved midlertidig overnatning for flere end 50 personer i samme rum skal der udarbejdes en belægningsplan, der viser belægningsfelterne, hvor der kan overnattes eller opmagasineres inventar og bagage samt flugtvejspassagerne mellem belægningsfelterne og udgangsdørene.

Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted. Belægningsplanen er til brug for både arrangører og brugerne for sikring og vedligeholdelse af frie flugtvejspassager frem til rummets udgangsdøre.

Link:

Bygningsreglementer kap. 5, tekniske bestemmelser

Bygningsreglementer kap. 1, administrative bestemmelser

Bygningsreglementet bilag 13, vejledning til midlertidig overnatning

I lokaler mindre end 75 m2, hvor flugtveje/redningsåbninger (vinduer) er placeret mere end 2 m. over terræn, må overnatning ikke finde sted med mindre, der er to uafhængige udgange.

Eksempel på lokaler med to uafhængige flugtveje

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og i tilhørende flugtveje
  • Der skal opsættes én røgalarm i loftet i overnatningslokalet. Beredskabet anbefaler at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange

Lokaler større end 75 m2 skal have to modstående udgange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder, at to udgange til den samme gang ikke er tilstrækkeligt.

Eksempel på lokaler med to uafhængige flugtveje

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje
  • Der opsættes minimum to røgalarmer (monteret på loftet) i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje. Beredskabet anbefaler, at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange

Belægningsplan

Når lokalet er større end 75 m2 skal der udarbejdes en belægningsplan, som skal godkendes af beredskabet. Belægningsplanen skal sikre at flugtveje ikke spærres, og at der er tilstrækkelig passage i soveområdet.

Belægningsplanen indsendes på beredskab@helsingor.dk i forbindelse med ansøgningen om midlertidig overnatning.

Send en mail til Beredskabet

Ved overnatning for 150 personer og derover gælder regler for lokalestørrelse (mindre end/større end 75m2), samt krav og betingelser for midlertidig overnatning.

Derudover skal der være en fast, vågen vagt, som foretager runderinger i hele bygningen. Beredskabet fastsætter retningslinjer for instruktion af vagter.