Afsnit 11

Krav og betingelser vedr. ansøgning om midlertidig overnatning findes i afsnit 11.

Midlertidige overnatningslokaler:

11.1

Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 samt i dette kapitel overholdes.

11.2

Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

11.3

Fra adgangsdør til lokaler på 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m. til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m. over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

11.4

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

11.5

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.

11.6

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

11.7

Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

11.8

I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.

Den samlede driftsmæssige forskrift